Reklam
Kur'anKur'an Ve Sünnet

Kuran’ı Kerim ve Özellikleri

Kuran'ı Kerim'in özellikleri nelerdir? Kur’an-ı Kerim’in ele aldığı konular neler? Kur’an-ı Kerim’in üstün özellikleri...

Reklam

Kur’an: Yüce Allah tarafından Cebrail (a.s.) vasıtasıyla Peygamber Efendimiz’e Arapça olarak indirilen, bize tevatür yoluyla nakledilen, okunmasıyla ibadet olunan bir kitaptır.

Allah’ın vahyettiği şekilde asliyetini korumuş, hiçbir bozulmaya ve değişmeye uğramadan günümüze kadar gelmiş ve kıyamete kadar da bu özelliğini sürdürecek olan yegane kitap Kur’an-ı Kerim’dir. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurur: “Muhakkak Kur’an’ı biz indirdik. Onun koruyucusu da şüphesiz biziz.” Bu âyette Yüce Allah, Kur’an’ın kendi koruması altında olduğunu, kıyamete kadar da hiçbir değişikliğe uğramayacağını bildirmektedir.

Kur’an-ı Kerim’in bu güne kadar hiçbir değişikliğe uğramamış olması, vahyedilmesinden itibaren Kur’an’a karşı gösterilen aşırı titizliğe bağlıdır. Zira Hz. Peygamber, gelen vahiyleri vahiy katiplerine anında yazdırmış ve sahabe, kendilerine okunan  Kur’an surelerini ezberlemişler ve namazlarda okumuşlardır. Böylece Kur’an, hıfz ve yazı yoluyla, her türlü itirazdan uzak ve Allah Resülü’nün tebliğ ettiği gibi sapasağlam  muhafaza edilmiştir.

Daha önce Allah tarafandan vahyedilen Tevrat, Zebur ve İncil’in aynı titizlikle korunamadığı, aslî nüshalarının kaybolduğu, bugün tarihî ve ilmî olarak bilinen bir vakıadır. Tevrat’ın verdiği bilgilerin şüphe götürdüğü hususunda ciltlerce kitap yazılmıştır. İncile gelince, Aramice tebliğ edildiği halde bugün onun Aramice bir nüshası mevcut değildir. Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim, hem verdiği haberler hem de bugüne kadar geliş şekliyle diğer ilahî kökenli kitaplar üzerine bir üstünlük sağlamaktadır.

İslâm’a göre mümin olabilmek için Kur’an-ı Kerim’e, Hz. Peygamber’e ve Kur’an’da bildirilen bütün hükümlere eksiksiz inanılması gerekir.

Kur’an-ı Kerim’in ele aldığı konuları 4 temel esasta toplayabiliriz:

1-İtikadî hükümler

İslâm akaidinin temellerini bize Kur’an-ı Kerim haber vermektedir. Bu esasları şöyle sıralayabiliriz:

a-Allah’a iman

b-Meleklere iman

Reklam

c-Kitaplara iman

d-Peygamberlere iman

e-Ahiret gününe iman

f-Kader ve kazaya iman

2-İbadetlerle ilgili hükümler

Kur’an-ı Kerim, müslümanlara yapması gerekli olan ibadetleri bildirmiştir.

Bunları 3 grupta inceleyebiliriz:

a-Bedenî ibadetler: Namaz ve oruç gibi.

b-Malî ibadetler: Zekat, sadaka ve her türlü hayır işleri.

c-Hem malî hem bedenî ibadet: Hacca gitmek.

Reklam

İslâm’daki ibadetler bunlarla sınırlı değildir. İslâm’da ibadet en geniş manada hayatın bütün faaliyetlerini içine almaktadır. Müminin, Allah’ın rızasına uygun tüm faaliyetleri ibadet kabul edilmiştir. Şuurlu bir müslüman hayatının tüm faaliyetlerini ibadet huzuru içinde geçirmeye çalışır ve ibadet sevabı elde edebilir. Ayrıca İslâm’daki ibadetlerin hepsinin, mesela zekatın bir de sosyal yönünün ve faydasının olduğu unutulmamalıdır.

3-Ahlakî hükümler

Kur’an-ı Kerim’in bildirdiği ahlakî hükümler, insanı psikolojik yönden temizlediği gibi aynı zamanda kişiyi toplumun dengeli bir üyesi yapar. Kur’an’ın tavsiye ettiği ahlakî hükümler, toplumun huzurunu sağlamayı amaçlar. Yine Kur’an, güzel ahlak noktasında en güzel model olarak Hz. Peygamber’i gösterir ve onun her türlü söz ve davranışlarının müslümanara örnek olduğunu bildirir.

4-Sosyal ilişkilerle ilgili hükümler

Kur’an-ı Kerim, sadece itikad, ibadet ve ahlak dini değildir. Kur’an, huzurlu ve dengeli bir toplum meydana getirmeyi hedef olarak seçmiştir. Bunun için de Kur’an, insan-cemiyet, fert-aile, halk-devlet gibi konularda da bir takim kaide ve prensipler getirmiştir.

Kur’an-ı Kerim’in koyduğu bütün bu prensipler, dünyasını ve ahiretini unutmayan bir toplumun mutlu yaşama kurallarıdır.

Kur’an-ı Kerim’in üstün özellikleri

1-Kur’an-ı Kerim, indirilmeğe başladığı andan itibaren hem yazılmaya başlanmış hem de ezberlenmiştir. Böylece iki önemli metodla muhafaza edilmiştir.

2-Kur’an, hem lafız hem de mana olarak Allah kelamıdır. Yalnız manası değil aynı zamanda lafzı da Allah tarafından vahyedilmiştir.

3-Kur’an, tevatür yoluyla bize nakledilmiştir. Başka bir deyişle yalan üzerine birleşmeleri asla mümkün olmayan büyük bir kalabalığın nakletmesiyle bize ulaşmıştır. Allah’ın koruması altındadır.

4-Kolaylaştırılmış bir kitaptır. Hem anlaşılması hem de ihtiva ettiği prensiplerin anlaşılıp yaşanması kolaydır.

5-Kapsamlıdır, evrenseldir. Kur’an, vahyedildiği günden beri insanlığın ihtiyaçlarına cevap vermiş ve bundan sonra da cevap vermeğe devam edecektir.

6-Mucize bir kitaptır. Her peygamberin bir mucizesi vardır. Hz. Peygamber’in en büyük mucizesi de Kur’an’dır. Onun mucizeliği, hiçbir zaman benzerinin (hatta bir suresinin bile) meydana getirilemeyişinde saklıdır.

7-Diğer ilahî kökenli kitapların aksine içerisinde hiçbir çelişki ve tahrif yoktur. Bu hususa bir âyette şöyle dikkat çekilmiştir: “Hala Kur’an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah tarafından indirilmemiş olsaydı içerisinde bir  çok çelişki bulunurdu.

Dipnotlar:

Hicr,  15/9.

Konuyla ilgili daha geniş bilgi için bk. Osman Keskioğlu, Kur’an-ı Kerim Bilgileri, Ankara, 1989, s. 73-93, 309-330.

Nisa, 4/82.

Reklam

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu