Reklam
Sureler

VAKIA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Reklam

(*Türkçe okunuşlarından Kur’an-ı Kerim okumak uygun görülmemektedir. Ayetler Türkçe olarak arandıkları için sitemize eklenmiştir.)

VAKIA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

 1. İżâ veka’ati-lvâki’a(tu)
 2. Leyse livak’atihâ kâżibe(tun)
 3. Ḣâfidatun râfi’a(tun)
 4. İżâ rucceti-l-ardu raccâ(n)
 5. Ve busseti-lcibâlu bessâ(n)
 6. Fekânet hebâen munbeśśâ(n)
 7. Ve kuntum ezvâcen śelâśe(ten)
 8. Fe-ashâbu-lmeymeneti mâ ashâbu-lmeymene(ti)
 9. Ve ashâbu-lmeş-emeti mâ ashâbu-lmeş-eme(ti)
 10. Ve-ssâbikûne-ssâbikûn(e)
 11. Ulâ-ike-lmukarrabûn(e)
 12. Fî cennâti-nna’îm(i)
 13. Śulletun mine-l-evvelîn(e)
 14. Ve kalîlun mine-l-âḣirîn(e)
 15. ‘Alâ sururin mevdûne(tin)
 16. Mutteki-îne ‘aleyhâ mutekâbilîn(e)
 17. Yatûfu ‘aleyhim vildânun muḣalledûn(e)
 18. Bi-ekvâbin ve ebârîka vekesin min ma’în(in)
 19. Lâ yusadde’ûne ‘anhâ velâ yunzifûn(e)
 20. Ve fâkihetin mimmâ yeteḣayyerûn(e)
 21. Ve lahmi tayrin mimmâ yeştehûn(e)
 22. Ve hûrun ‘în(un)
 23. Ke-emśâli-llului-lmeknûn(i)
 24. Cezâen bimâ kânû ya’melûn(e)
 25. Lâ yesme’ûne fîhâ laġven velâ teśîmâ(n)
 26. İllâ kîlen selâmen selâmâ(n)
 27. Ve ashâbu-lyemîni mâ ashâbu-lyemîn(i)
 28. Fî sidrin maḣdûd(in)
 29. Ve talhin mendûd(in)
 30. Ve zillin memdûd(in)
 31. Ve mâ-in meskûb(in)
 32. Ve fâkihetin keśîra(tin)
 33. Lâ maktû’atin velâ memnû’a(tin)
 34. Ve furuşin merfû’a(tin)
 35. İnnâ enşenâhunne inşâ-â(n)
 36. Fece’alnâhunne ebkârâ(n)
 37. ‘Uruben etrâbâ(n)
 38. Li-ashâbi-lyemîn(i)
 39. Śulletun mine-l-evvelîn(e)
 40. Ve śulletun mine-l-âḣirîn(e)
 41. Ve ashâbu-şşimâli mâ ashâbu-şşimâl(i)
 42. Fî semûmin ve hamîm(in)
 43. Ve zillin min yahmûm(in)
 44. Lâ bâridin velâ kerîm(in)
 45. İnnehum kânû kable żâlike mutrafîn(e)
 46. Ve kânû yusirrûne ‘alâ-lhinśi-l’azîm(i)
 47. Ve kânû yekûlûne e-iżâ mitnâ ve kunnâ turâben ve ’izâmen e-innâ lemeb’ûśûn(e)
 48. Eve âbâunâ-l-evvelûn(e)
 49. Kul inne-l-evvelîne vel-âḣirîn(e)
 50. Lemecmû’ûne ilâ mîkâti yevmin ma’lûm(in)
 51. Śumme innekum eyyuhâ-ddâllûne-lmukeżżibûn(e)
 52. Leâkilûne min şecerin min zakkûm(in)
 53. Femâli-ûne minhâ-lbutûn(e)
 54. Feşâribûne ‘aleyhi mine-lhamîm(i)
 55. Feşâribûne şurbe-lhîm(i)
 56. Hâżâ nuzuluhum yevme-ddîn(i)
 57. Nahnu ḣalaknâkum felevlâ tusaddikûn(e)
 58. Eferaeytum mâ tumnûn(e)
 59. E-entum taḣlukûnehu em nahnu-lḣâlikûn(e)
 60. Nahnu kaddernâ beynekumu-lmevte vemâ nahnu bimesbûkîn(e)
 61. ‘Alâ en nubeddile emśâlekum ve nunşi-ekum fî mâ lâ ta’lemûn(e)
 62. Ve lekad ‘alimtumu-nneş-ete-l-ûlâ felevlâ teżekkerûn(e)
 63. Eferaeytum mâ tahruśûn(e)
 64. E-entum tezra’ûnehu em nahnu-zzâri’ûn(e)
 65. Lev neşâu lece’alnâhu hutâmen fezaltum tefekkehûn(e)
 66. İnnâ lemuġramûn(e)
 67. Bel nahnu mahrûmûn(e)
 68. Eferaeytumu-lmâe-lleżî teşrabûn(e)
 69. E-entum enzeltumûhu mine-lmuzni em nahnu-lmunzilûn(e)
 70. Lev neşâu ce’alnâhu ucâcen felevlâ teşkurûn(e)
 71. Eferaeytumu-nnâra-lletî tûrûn(e)
 72. E-entum enşetum şeceratehâ em nahnu-lmunşi-ûn(e)
 73. Nahnu ce’alnâhâ teżkiraten ve metâ’an lilmukvîn(e)
 74. Fesebbih bismi rabbike-l’azîm(i)
 75. Felâ uksimu bimevâki’i-nnucûm(i)
 76. Ve-innehu lekasemun lev ta’lemûne ‘azîm(un)
 77. İnnehu lekur-ânun kerîm(un)
 78. Fî kitâbin meknûn(in)
 79. Lâ yemessuhu illâ-lmutahherûn(e)
 80. Tenzîlun min rabbi-l’âlemîn(e)
 81. Efebihâżâ-lhadîśi entum mudhinûn(e)
 82. Ve tec’alûne rizkakum ennekum tukeżżibûn(e)
 83. Felevlâ iżâ belaġati-lhulkûm(e)
 84. Ve entum hîne-iżin tenzurûn(e)
 85. Ve nahnu akrabu ileyhi minkum velâkin lâ tubsirûn(e)
 86. Felevlâ in kuntum ġayra medînîn(e)
 87. Terci’ûnehâ in kuntum sâdikîn(e)
 88. Fe-emmâ in kâne mine-lmukarrabîn(e)
 89. Feravhun ve rayhânun ve cennetu na’îm(in)
 90. Ve emmâ in kâne min ashâbi-lyemîn(i)
 91. Feselâmun leke min ashâbi-lyemîn(i)
 92. Ve emmâ in kâne mine-lmukeżżibîne-ddâllîn(e)
 93. Fenuzulun min hamîm(in)
 94. Ve tasliyetu cahîm(in)
 95. İnne hâżâ lehuve hakku-lyakîn(i)
 96. Fesebbih bismi rabbike-l’azîm(i)

 

Reklam

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu